سنگ شکن مخروطی

  اوزان تقریبی به کیلوگرم:

  تاپ شل : 2200
  باتم شل : 4000
  شفت اصلی و سایر قطعات متصله : 1860
  سیستم روغن کاری با تانک روغن : 325
  وزن کلی : 8550

  ابعاد داده شده صرفا جهت راهنمایی اولیه طرح و نصب دستگاه بوده و کاربردی برای تعیین ابعاد فنداسیون ندارد.ابعاد به میلیمتر می باشد.