بلت درام مگنت

    ساختار محکم، شدت میدان یکنواخت و قدرتمند، عمر طولنی، عمق نفوذ بالای میدان مغناطیسی، استفاده از مگنت دائم و بدون نیاز به برق و باطری، قابل طراحی با ابعاد و تناژهای خروجی مختلف، شدت میدان های مختلف مغناطیسی